Wann mer met Bahn ov Bus en Rudekirche aankütt un stracks dä Wäg nohm „Forstbotanische Gaade“ wählt, kütt mer an nem bunte Scheld vorbei op dem „Finkens Gaade“ steiht. Späht mer dann üvver dat niddrige Pöözche vun der Enfahrt, luurt mer op e gefläg Wäg un e Streuobswies.

Mer föhlt sech engelade un es et och. Engelade ze luure, vürsichtig ze beföhle, einfach ze entdecke, wat do wähß un gedeiht, wat krüch und flüch, summt, brummt, piept un fleut. Un do gitt et op däm fünf Hektar kleine Liergaade vill.

Nevven der Obswies, fingk mer eine kleine Deich för Fröschelche, Imker züchte Imme un verkaufe Hunnig jede zweite un veerte Sonndag em Mond. Mer well et nit meine, miets us de Veedel vun Kölle. E Weldimmehotel gitt et ze bestaune, e klein Hött üvverlooße se bewuss der Natur un wann mer iehrlich es, nit nor för Pänz, e Bläckeföösswäg, e Taasterödsel un e Klanggaade un, un, un…

Schön es et, sech för en Rass en ene vun denne offene Pavillons ze setze, e Botterramm uszepacke un gemödlich ze kaue un ze entdecke, wat öm eine eröm esu all loss es.

Mehr über die Kölschgänger finden Sie auf www.koelschgaenger.de und auf Facebook